Кредит за покупка на имот - основни насоки и помощ

Много често при сделките с недвижими имоти на купувачите се налага да използват банков заем за финансиране на покупката . Всички банки в България предлагат кредит за закупуване на новопостроено или старо жилище. Единственото важно условие е да заплатите 20 - 30 % от цената на   имота със собствени средства.  Лихвата по кредита и срокът за погасяване се договарят за всеки имот индивидуално и зависят от размера на дохода и възрастта Ви.
           Към кредита за закупуване на жилище банките предлагат множество  бонуси и промоции: кредитна карта, потребителски кредит за ремонт на новото жилище, допълнителен кредит за монтаж на фото-волтаично оборудване, промоционален период с по-ниска лихва и др.   Желанието на всяка една банка е не да ви вземе жилището, а да получава редовно вноски съгласно договорения погасителен план.
           Когато получите кредит и се издължите на банката без пропускане на вноски и закъснения, Вие се превръщате в специален клиент с висок кредитен рейтинг. Получаването на следващ кредит става значително  по-лесно и с много по-малко формалности. Никога не се доверявайте напълно на видяното или чутото по медиите. Всяка агресивна реклама цели да заблуди потенциалния клиент. Никоя уважаваща себе си финансова институция не раздава пари само срещу един подпис, една усмивка или заради хубави, черни очи.
           Винаги четете написаното както с малки букви, така и с нормален шрифт изключително внимателно. Когато подписвате договор за кредит или ипотека и не разбирате значението н а някоя дума или фраза, попитайте банковия служител или юриста какво точно означава това, което е написано.

           Всички банки в България предлагат ипотечен кредит. Обезпечение по кредита е закупуваният недвижим имот, а в някои случаи се изисква и втори имот за гарантиране  на кредита.  Размерът на кредита стандартно е 70 - 80 % от пазарната оценка на имота. Спрямо минали периоди самоучастието на кредитополучателите се е увеличило. Финансиране на 100% от цената на имота вече няма. При доказан доход лихвата по кредита е 7 - 8 %, като минималната сума на отпуснат кредит е 10 000 лв.
           Лихвата по кредита и срокът за погасяване се договарят за всеки случай индивидуално и зависят от местоположението на имота, размера на дохода и възрастта Ви. Максималната възраст е до 63, а в някои банки до 65 години, но срокът на погасяване на кредита не трябва да надхвърля 35 години.
           През последните години банките предлагат и услуга по ре-финансиране на стари кредити като реален начин за защита на потребителя от неизгодна промяна на лихвите. Банките предлагат различни схеми за ре-финансиране. Когато ре-финансирате Вие сменяте изцяло съществуващия кредит с нов, прехвърляйки кредита си от един кредитор към друг. Целта на ре-финансирането е  да се намалят месечните вноски или при същия размер на месечните вноски да получите допълнителна сума свежи пари.  Условията за успешно ре-финансиране са: висок и постоянен доход, липса на негативни вписвания в централния кредитен регистър, редовно обслужвани стари кредити или покупки на лизинг, т.е. – чисто кредитно досие.
          Банките отпускат освен ипотечни и потребителски кредити, като до 10 000 лв. - кредит без поръчител, от 15 000 до 30 000 лв. - с поръчител или до 400 000 Евро с ипотека. Важно условие е да сте осигуряван редовно и да имате непрекъснат трудов стаж мин. 6 месеца. Основното обезпечаване на кредит става  със запис на заповед, поръчител / съкредитополучател или ипотека. Банките  предлагат изключително богат избор от възможности за ипотечни кредити.  Основно изискване на банките е имотът да бъде завършен с Акт 15 или Акт 16 и РАЗРЕшение за ползване. Финансиране на по-ранен етап на практика е невъзможно. От голямо значение е и локацията на имота. Имотите в големите градове са много атрактивни за инвеститорите и съответно за банките и затова за този тип имоти има по-голяма възможност да се вземе кредит. Всеки кредито-получател задължително сключва застраховка от типа  „Защита на дома и семейството с комплексно покритие Имущество и Живот”.
             Разходите по ипотечния кредит  + лихвения процент по кредита,  формират т.н.  ГПР/Годишен процент на    разходите/.  Много е вероятно да имате право да се възползвате от преференциалните оферти на банките ако:
- спадате към определена професионална група – адвокати, медици, военни, служители на МВР и други;
- сте държавен служител по смисъла на ЗДС (Закон за държавния служител);
- сте в списъка с лоялни и познати на банката клиенти, т. е. плащали сте навреме вноските по предишни кредити, получавате заплатата си по сметка в банката и т. н.;
- сте служители в една от фирмите, одобрени от банката и фигуриращи в съответния списък.

Обикновено процедурата по кандидатстване за кредит протича на три етапа:
I. Подава се молба/искане за отпускане на кредит, служебна бележка за доход – по образец от банката и се предоставя копие от личната карта на кредитоискателя.

II. След получаване на предварително одобрение от банката се подават документи, характеризиращи имота: нотариален акт, данъчна оценка, удостоверение за липса/наличие на тежести върху имота, скица, удостоверение за степен на завършеност и други, в зависимост от конкретния случай;Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за наличие или липса на задължения от НАП; копие от Удостоверение за сключен граждански брак; Удостоверение за семейно положение; Предварителен договор за покупката на имота; Кадастрална схема; пазарна оценка от лицензиран оценител към банката – кредитодател.

III. След получаване на окончателно одобрение от банката за отпускане на кредит, се вади ново удостоверение за тежести, подписва се договор с банката и се прави ипотека в полза на банката, след което се отпускат парите по сметка на клиента.  След вписване на ипотеката се представят: Удостоверение за тежести  с вписана  първа по  ред в полза на банката ипотека от АВ ; Молба за вписана законна ипотека ; Застрахователна полица на кредитополучателя /да включва :Смърт и трайна нетрудоспособност от злополука и заболяване/ ;Застраховка на ипотекирания имот /да включва пожар, земетресение и наводнение/. На пръв поглед процедурата по кандидатстване за кредит е сложна, но ако се въоръжите с търпение, би следвало да се сдобиете с новото си жилище до няколко седмици. Напълно нормално е през тези няколко седмици да възникват различни спънки, тъй като всеки клиент и съответно  кандидатстването за всеки кредит са специфични.  Със сигурност никоя банка не желае да ви изпуска като клиент.

      Фирма " ПРАЙМ ИМОТИ" Ви предлага съдействие за отпускане на  кредит във всички водещи банки, работа с личен кредитен консултант  и логистична  подкрепа до финализиране на сделката.