Други

ДЕКЛАРАЦИЯ
За гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД

pdf img

 

 

 

 


Д Е К Л А Р А Ц И Я
при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог   по чл. 264 ал. 1 от ДОПК

pdf img

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

pdf img