Други

ДЕКЛАРАЦИЯ
За гражданство и гражданско състояние

pdf img


Д Е К Л А Р А Ц И Я
(при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог)

pdf img

 

 


 

 

 

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

pdf img