Управление на недвижим имот - какво е това и защо да го направим

    Фирма Прайм имоти предлага една все още малко позната услуга на българския потребител, а именно УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ. Управлението на недвижим имот включва широк кръг от дейности, свързани с начина на ползване, стопанисване и поддръжка на даден имот. Това означава да се намери най-доброто ползване на имота и след това той да бъде приведен във вид, подходящ за тази дейност. Следва осигуряване на наемател, поддръжка, счетоводно и данъчно обслужване. Услугата обикновено се използва от хора, които се намират в друго населено място , както в страната , така и извън нея и нямат възможност сами да стопанисват имота. Страните по договора стандартно са възложител и изпълнител. Възложителят / това е собственикът/ упълномощава изпълнителя / това е Агенцията/ да извършва дейности по управление на съответния имот, а именно: осигуряване на наематели, подписване на договори за наем от името и за сметка на собственика; събиране месечния наем и превеждането му по банкова сметка посочена от собственика; заплащане на режийните разходи и такси; посещения и контрол на общото състояние на имота; почистване и текуща поддръжка на имота; представляване на собственика пред институции и общи събрания на етажната собственост; застраховка на имота, в случай, че такава е необходима, извършване на ремонтни дейности, чиято стойност е за сметка на собственика. Договорът за управление е дългосрочен и включва всички по-горе изброени права и задължения на страните. Възнаграждението за фирмата-управител може да се формира по няколко начина: като твърда сума, като процент или и двете. То трябва да се определи според обема на възложените управленски действия и отдалечеността на имота от София-град. Цената на услугата e 10% от месечния наем, но не по-малко от 70 лева, а когато е извън София – подлежи на договаряне и се определя от местоположението на имота.

Ако искате да се възползвате от нашите услуги по управление на вашия имот, моля свържете се с нас на:

тел: 02/4401212- стационарен в офис мобилен: 0888347090

или mail: primeproperty@abv.bg

или да ни посетите на място: гр. София, бул. Шипченски проход №63, ет. 5, офис 502-503

както и на https://prime-property.bg