Управление на имот

  Фирма Прайм имоти предлага една все още малко позната услуга на българския потребител, а именно: УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ.
          Управлението на недвижим имот включва широк кръг от дейности, свързвани с начина на ползване, стопанисване и поддръжка на даден имот. Това означава да се намери най-доброто ползване на имота, той да се преведе във вид, подходящ за тази дейност, да се осигури наемател, поддръжка, данъчно и счетоводно обслужване. Тази услуга обикновено се използва от хора, които живеят в друго населено място, както в страната, така и извън нея и нямат възможности сами да стопанисват имота.
          Страните по договора стандартно са Възложител- това е собственика на имота и Изпълнител - това е Агенцията. Възложителят упълномощава Изпълнителят да извършва дейности по управление на съответния имот, а именно: осигуряване на наемател, сключване на договор за наем с него от името и за сметка на Възложителя, събиране на месечния наем и превеждането му по банкова сметка посочена от Възложителя, следене за редовното заплащане на режийните разходи и такси, посещения в имота по време на договора с цел контрол на общото състояние, текуща поддръжка, представляване на собственика пред Държавни институции в случай на необходимост и общи събрания на етажната собственост, застраховка на имота, ако това е нарочното изискване на Възложителя както и всякакви ремонтни дейности, чиято стойност е за сметка на Възложителя.
          Договорът за управление е дългосрочен и включва всички по-горе изброени права и задължения на страните. Съответно възложителят дължи на Фирмата-Изпълнител възнаграждение, което се формира по няколко критерия, и което е или твърдо договорена сума или процент от месечния наем или и двете. Възнаграждението се определя според обема на възложените управленски действия. Цената на услугата варира между 10 и 15 % от месечния наем, но не по-малко от 70 лв.
          Ако искате да се възползвате от нашите услуги по управление на вашия имот, моля свържете се с нас на:
тел.: 02/4401212 ; мобилен: 0888347090; mail:  primeestate@abv.bg