Промени при издаването на разрешение за строеж и за експлоатация на нови сгради

      Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Подробности могат да бъдат намерени на: http://www.mrrb.government.bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulneni...