Какво трябва да знаем за: Акт 14; Акт 15; Акт 16 и Разрешение за ползване на сграда

    С Акт 14 съставителите преглеждат изпълнението на конструкцията на строежа, етапа или на частта от него, както и всички документи по изпълнението й (работните проекти, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, дневници за изпълнените работи, заповедна книга на строежа, съставените актове, протоколи и др.), като всички релевантни документи, характеризиращи изпълнените конструкции, следва изрично да се посочат. Като резултат Акт 14 има установяващо действие, което потвърждава, че конструктивните елементи на строежа, етапа или на частта от него са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и промените, предписани от проектанта в заповедната книга, и че констатираните частични недостатъци и пропуски при изпълнението (ако има такива), които не увреждат сигурността на изпълнената конструкция, са отстранени. Въз основа на посочените констатации съставителите на Акт 14 дават заключението, че носещата конструкция на строежа, етапа или частта от него е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), както и при експлоатацията му всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и действащата нормативна уредба и разрешават изпълнението на довършителните работи. Констативният акт Образец 15 е документ между строителя и инвеститора, ако обектът е изграден чрез възлагане на стопанска организация или само от инвеститора, ако обекта се изпълнява по стопански начин. Комисия с представители на Инвеститорския контрол и на техническите ръководители по всички части АС, ВиК, ЕЛ, ОВ и МТ установява съответствието на обекта с одобрените проекти и сметни документации, техническите изисквания и другите условия на договора. Ако има машини и съоръжения в акта се констатира и успешното провеждане на единичните и комплексни проби и изпитания. Отразява се и приемането на обекта от инвеститора за извършване на всичко необходимо с цел въвеждането му в действие. Инвеститорът може да откаже да подпише АКТ 15, когато има не извършени или лошо изпълнени строително-монтажни работи, които увреждат здравината, сигурността и дълготрайността на обекта, възпрепятстват правилната му експлоатация и замърсяват околната среда.

   ВАЖНО!След подписването на АКТ 15 инвеститорът носи цялата отговорност за опазването и поддържането в изправност на обекта до подписването на Протокол по образец 16, който е документ на приемателната комисия на обекта. Протокол по образец 16 е документ, с който се приключва дейността между инвеститора, проектанта и строителя. Той е създаден по чл. 9 от Наредба 6 за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в България. Тази наредба урежда реда за приемане, т.е. за въвеждането в експлоатация на обекти, подобекти или отделни мощности. Тя определя задачите и дейността на приемателните комисии за установяване на недостатъците, появили се в гаранционния срок. Протокол по образец 16 се подписва между строителната организация, изградила обекта, инвеститора и приемателната комплексна комисия при определена степен на завършеност на строителството, регламентирана чрез законовата уредба. Завършените обекти с жилищно предназначение се приемат след изпълнение на всички строително-монтажни работи, включително и благоустрояването на околния терен. Допуска се възможността да се приемат жилищни сгради с някои незавършени елементи, но е задължително напълно да бъдат изпълнени следните стротелно-монтажни работи: Изграждането на електроснабдяването, водопровода, канализацията и топло-снабдяването (ако съществува в проектите);

Цялостното завършване на общите части от сградата, включително измазване на калкани, хидро- и топлоизолация, настилки и первази на терасите, зареждане с осветителни тела на стълбища, тераси, коридори и изби;

Изградените подходи с трайни настилки около сградата; Завършването на мазилки, подови замазки, монтаж и остъкляване на дограмата; Цялостното завършване на електроинсталациите с монтирани ключове, контакти, прозвъняни и заредени слаботокови инсталации (звънчева, телефонна, радио-озвучителна, домофонна, телевизионна и други според проекта);

Изпробването на водопроводните инсталации и зареждането най-малко с една канелка и отводнена мивка, и една тоалетна чиния с промивно казанче.

След подписването на Протокола собствениците получават разрешение за ползване и ключове за своите жилища. Според влезлите в сила нови изменения в Закона за устройство на териториите (ЗУТ) Районните дирекции за национален строителен контрол ще въвеждат в експлоатации само големи строителни обекти с национално значение.

  ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ:Всеки, който е решил да купи имот от новото строителство, трябва да изиска от Продавача документ за собственост и Протокол по образец 16. От тази изходна позиция трябва да започнат разговорите за една бъдеща сделка. Въвеждането в експлоатация на строежите се регламентира в Наредба 2 от 31.07.03 г. Според чл. 2 от Наредбата, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор за строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2 и 3 на ЗУТ и Протокол обр.16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК), съгласно Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с предложение за издаване на разрешение за ползване. Членовете на Държавна приемателна комисия имат право на свободен достъп до всички части на строежа. Лицето, упражняващо строителен надзор, запознава ДПК с изпълнения строеж, съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. Комисията установява изпълнението на строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрени проекти или заверената документация и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството в съответствие с чл. 169, ЗУТ. Държавна приемателна комисия въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й, съставя Протокол обр.16 с предложение за издаване на разрешение за ползване или отказ. На последното заседание на комисията Председателят на ДПК организира подписването от всички членове на комисията на Протокола обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа. Не се допуска приемане на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове. Разрешението за ползване на строежа се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице.

  ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ:Протокол обр. 16 е основание за издаване на Разрешение за ползване на строежа или отказ за издаване на същото.Разрешението за ползване е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване, съобразно издадените строителни книжа. В Разрешението за ползване се вписват минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Те са (чл. 4 от Наредбата):

десет години - за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях;

осем години – за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии.