КАК ДА ЗАЛИЧА ЧУЖДА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ ИМОТ?

  Адресната регистрация е уредена в чл. 89 и сл. от Закона за гражданската регистрация. Всеки има задължението да заяви писмено своя постоянен и/ или настоящ адрес. Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството, или от определени от тях длъжностни лица. Промяната на адреса следва да се заяви в срок от 30 дни от датата на промяна, пред съответния орган. Неизпълнението на това задължение се санкционира с налагане на глоба съгласно предвидения в закона размер, но тази санкция не винаги мотивира задължените лица. Именно бездействието на предишни собственици, наематели или ползватели на едно жилище може да създаде редица неудобства на собственика, например: получаване на нежелана кореспонденция, адресирана до предходен собственик/наемател, полванел , посещения на призовкари, съдебни изпълнители или колекторски фирми, както и въможността на новия собственик на имота, негов роднина или наемател, да бъде отказано извършване на адресна регистрация на този адрес поради нарушаване на разпоредбата на чл. 92, ал. 10 от ЗГР, а именно: при надвишаване на двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават едно жилище в зависимост от размера му.

По-долу ще опитам да разясня какви са обичайните стъпки, които трябва да се извървят за разрешаването на такъв казус.

1. Как да заличим чужда адресна регистрация от собствен имот?

В случай че предишни собственици или наематели не са изпълнили задължението си да заявяват пред надлежните органи промяната на своя адрес, за собственика на жилището не е предвиден механизъм, чрез който той да заличи чужда адресна регистрация. Пред него стоят две възможности:

1.1. Осъществяване на контакт с предишните собственици/наематели/обитатели – в случай че разполага с информация за тях и те се съгласят да заявят новия си адрес. При заявяване на нов настоящ адрес те ще бъдат автоматично заличени от предходния. В много случай обаче засегнатият собственик няма информация за всички предходни собственици, техни наематели или същите отказват да му съдействат. 1.2. Искане до органите по адресната регистрация за извършване на проверка за установяване, на нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, (нарушение при заявяването на постоянен/настоящ адрес, превишаване на броя на лицата, регистрирани в едно жилище).

2. Извършване на проверка

2.1. Надлежно сезиране – необходимо е да се подаде искане за извършване на проверка за нарушение на чл. 92 или чл. 99 от ЗГР до органа по гражданска регистрация. В искането следва да се посочи за регистрациите за кой времеви период се иска извършване на проверка. Към искането се прилага и документ за собственост върху посоченото жилище. След като бъде надлежно сезиран, Кметът следва да издаде заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител. (чл. 99б от ЗГР)

2.2. Извършване на проверка – в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определянето на комисията следва да бъде извършена проверка. За резултатите от проверката комисията съставя протокол. 2.3. Издаване на заповед за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес - в 3-дневен срок от извършване на проверката и въз основа на изготвения от комисията протокол кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.

2.4.Издадената заповед подлежи на обжалване по административен ред. На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

2.5.На основание чл. 99б, ал. 5 от Закона за гражданска регистрация лице, чиято адресна регистрация е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомлението да подмени личните си документи.