Ако имате въпроси, не се бавете - попитайте ни!!!

   Общи условия за ползване на услугите на Прайм имоти ЕООД


1.ПУБЛИКУВАНЕТО на оферти в сайта на дружеството https://prime-property.bg Е БЕЗПЛАТНО!

 

2. ПРИ ПРОДАЖБА

В случай, че имотът Ви бъде продаден или, че Вие купувате имот със съдействието и/или посредничеството на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор дължите възнаграждение както следва:

- До 200 000 евро                                - 3,0 (три) %

- От 200 001 до 500 000 евро             - 2,5 (два и половина) %

- От 500 001 до 800 000 евро             - 2,0 (два) %

- Над 800 001 евро                              - 1,5 ( един и половина )%

Забележка: Посоченото по-горе възнаграждение се дължи на две равни вноски – при подписване на предварителен договор – ½ / една втора/ и в деня на нотариално изповядване на сделката – втората ½ / една втора/. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството. И в двата случая се издава съответния приходен документ.

3.ПРИ НАЕМ

В случай, че имотът Ви бъде отдаден или, че Вие наемете имот със съдействието на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор за наем дължите възнаграждение на дружеството както следва:     - 50 (петдесет ) % от наемната цена на имота

Забележка: Посоченото по-горе възнаграждение се заплаща в деня на подписване на Договор за наем. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството в пълния му размер. И в двата случая се издава съответния приходен документ.

4.КОНСУЛТАЦИИ Парва консултация – 50 /петдесет/лева, всяка следваща – 25/двадесет и пет/ лева.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - 10/десет/% от наемната цена, но не по-малко от 50 / петдесет/ лева всеки месец.

Забележка: Посочените проценти и цени по-горе са без включен ДДС.

Настоящите условия за ползване услугите на Дружеството, влизат в сила от 01.01.2019 г