Ако имате въпроси, не се бавете - попитайте ни!!!

   Общи условия за ползване на услугите на Прайм имоти ЕООД


1.ПУБЛИКУВАНЕТО на оферти в сайта на дружеството https://prime-property.bg Е БЕЗПЛАТНО!

 

2. ПРИ ПРОДАЖБА

В случай, че имотът Ви бъде продаден и/или, че Вие купувате имот със съдействието и/или посредничеството на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор дължите възнаграждение както следва:

- До 200 000 евро                                - 3,0 (три) %

- От 200 001 до 500 000 евро             - 2,5 (два и половина) %

- От 500 001 до 800 000 евро             - 2,0 (два) %

- Над 800 001 евро                              - 1,5 ( един и половина )%

Забележка: Посоченото в т.2 възнаграждение се дължи на две равни вноски – при подписване на предварителен договор – ½ / една втора/ и в деня на нотариално изповядване на сделката – втората ½ / една втора/. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството. И в двата случая се издава съответния приходен документ.

3.ПРИ НАЕМ

В случай, че имотът Ви бъде отдаден и/или, че Вие наемете имот със съдействието на „ПРАЙМ ИМОТИ " ЕООД, то при сключване на договор за наем дължите възнаграждение на дружеството както следва:     - 50 (петдесет ) % от наемната цена на имота

Забележка: Посоченото в т.3  възнаграждение се заплаща в деня на подписване на Договор за наем. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на дружеството в пълния му размер. И в двата случая се издава съответния приходен документ.

4.КОНСУЛТАЦИИ Парва консултация – 50 /петдесет/лева, всяка следваща – 30 /тридесет/ лева.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - 10/десет/% от наемната цена, но не по-малко от 50 / петдесет/ лева всеки месец.

Забележка: Посочените проценти и цени по-горе са без включен ДДС.

Настоящите условия за ползване услугите на Дружеството, влизат в сила от 01.01.2021 г

 

 

При нотариус се заплаща както следва:

Нотариална такса при издаване на нотариален акт или Договор за делба с Удостоверяване на материален интерес:

до 100лв.                                     - 30лв.

от 101лв. до 1 000лв.                 -30лв. + 1,5% за горницата над 100лв.

от 1 001лв. до 10 000лв.            -43,50лв. + 1,3% за горницата над 1000лв.

от 10 001лв. до 50 000лв.          -160,50лв. + 0.8% за горницата над 10 000лв.

от 50 001лв. до 100 000лв.        -480,50лв. + 0.5% за горницата над 50 000лв.

от 100 001лв. до 500 000лв.      -730,50 лв. + 0.2% за горницата над 100 000лв.

над 500 000лв.                            -1530,50лв. +0,1% за горницата над 500 000лв, но не повече от 6000лв.

Данъкът, който се заплаща към общината при покупка на имот, е в размер на 3%/три/ от цената на имота, вписана в нотариалния акт.

Такса вписване на нов нотариален акт - 0,1% от цената, която е вписана в нотариалния акт.