Парцелите - какво трябва да знаем преди покупката им

Минимални размери на урегулираните поземлени имоти

Законът за устройство на територията определя минимални размери на урегулираните поземлени имоти, предназначени за застрояване.

Въвеждане в експлоатация на строеж и гаранционен срок на СМР

Въвеждането в експлоатация на строежите се регламентира в Наредба 2 от 31.07.03 г. Според чл. 2 от Наредбата, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)

Страници